Phone: 098 77 99 579

Chính sách thanh toán


Điều khoản thanh toán

 

 

Tổng số tiền của giá trị Hợp đồng sẽ được Bên mua thanh toán đầy đủ theo ngày đến hạn thanh toán được nêu tại Hợp đồng. Bất kỳ phần nào của số tiền trên Hợp đồng chưa được thanh toán theo đúng điều khoản Thanh toán quy định tại Hợp đồng sẽ được coi là quá hạn. Tất cả các khoản tiền quá hạn phải chịu khoản phí trả chậm theo đúng lãi suất của quy định của Ngân hàng Bên bán lập tài khoản. Ngoài ra, Bên bán có quyền theo đuổi bất kỳ biện pháp khắc phục nào có sẵn theo luật hoặc theo quy định ở đây và sẽ có quyền được Người mua hoàn trả chi phí thu nợ của Người bán, bao gồm phí luật sư, phí pháp lý và các loại chi phí liên quan khác.

0
Zalo